Tag Archives: Firewall

Filtriranje saobraćaja – uvid u tehnologije i mesta njihove primene u AMRESu

Cilj ovog dokumenta je da predstavi raspoložive tehnologije filtriranja saobraćaja, njihovu generalnu upotrebu,ali i da ukaže na načine i mesta njihove očekivane primene u hijerarijskoj strukturi AMRES mreže.U želji da se smanje sigurnosne pretnje, u AMRESu se koriste različiti uređaji, tehnologije i tehnike za filtriranjesaobraćaja. Svaka institucija/organizacija koja želi da poboljša efikasnost filtriranjai bezbednost u svojoj mreži treba da se, u skladu sa zahtevima i sopstvenim potrebama, opredeli za tehnologiju i pravila filtriranja saobraćaja koju će da implementira u svojoj lokalnoj mreži. Bolje razumevanje načina na koji se saobraćaj filtrira na pojedinim mestima u AMRES mreži, trebalo bi da olakša definisanje pravila u pojedinačnim institucijama i postizanje bolje usklađenosti pravila svake institucije sa praksom u ostatku mreže. Dokument je namenjen prvenstveno rukovodiocima i onim administratorima koji učestvuju u izradi pravila filtriranja i izboru tehnologije filtriranja za mrežu institucije za koju su odgovorni. Pored toga, dokument može posredno da pomogne mrežnim administratorima u krajnjim institucijama kod identifikacije i otklanjanja uzroka problema vezanih za filtriranje saobraćaja na nekim mestima u mreži.

Dokument možete preuzeti ovde.

Centralizovani sistem za filtriranje web saobraćaja

Cilj ovog dokumenta ja da se čitalac uputi u tehničko rešenje filtriranja web saobraćaja u okviru kampus okruženja pomoću specijalizovanih IronPort firewall uređaja. Pored dizajna, konfigurisanja i pozicioniranja IronPort firewall sistema, dokument obuhvata i druge bitne preporuke kao što su mehanizmi za ravnomernu distribuciju web saobraćaja ka firewall uređajima i prikupljanja i analize aktivnosti korisnika na mreži. Dokument takođe obuhvata prednosti i mane korišćenja ovakvog centralizovanog sistema. Iako dokument opisuje rad sa specijalizovanom IronPort firewall opremom, pojedine ideje i tehnologije se mogu primeniti i na opremi bilo kojeg drugog proizvođača.

Dokument možete preuzeti ovde.